Printer-friendly version

อภิธานศัพท์ (Glossary) คือ การอธิบายความหมายของคำ เรียงตามตัวอักษร ซึ่งเดิมจะพบ Glossary อยู่ส่วนท้ายของหนังสือ เพื่อช่วยให้ความหมายที่ผู้แต่งเห็นควรนำมาอธิบายเพิ่มเติม ให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน

Glossary
A list of often difficult or specialized words with their definitions, often placed at the back of a book.

ไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT = Information Technology) หมายถึง การใช้ประโยชน์ จากคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อแปลง จัดเก็บ ป้องกัน ประมวลผล ส่งถ่าย เรียกใช้ และรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ

Information Technology
IT is the area of managing technology and spans a wide variety of areas that include computer software, information systems, computer hardware, programming languages but are not limited to things such as processes, and data constructs.

แหล่งอ้างอิง
+ http://www.thefreedictionary.com/glossary ***
+ http://www.computerhope.com/jargon.htm **
+ http://whatis.techtarget.com/ *
+ http://www.sharpened.net/glossary/
+ http://www.techterms.com/
+ http://www.factmonster.com/ipka/A0006024.html
+ http://www.ebiz-u.com/glossary.htmBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

A

:
แถวลำดับ หรือ อาร์เรย์ (Array) คือ ชุดของข้อมูลที่มีค่าเป็นแบบใดแบบหนึ่ง มีการจัดเรียงอย่างมีลำดับก่อนหลัง (Order Set) เหมือนตารางข้อมูล ประกอบด้วยช่องสำหรับเก็บข้อมูลที่เรียงต่อกัน และเรียกข้อมูลมาใช้ผ่านดัชนี (Index) ที่กำกับแต่ละช่องข้อมูล

http://www.thaiall.com/datastructure/array.htm
http://www.thaiall.com/class/java_array.ppt

B

:
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ ข้อความที่ระบุในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐานการระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาเขียนเอกสาร แล้วผู้อ่านสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
Keyword(s):
:
บอตเน็ต ( Botnet = robot network) ของเครื่องซอมบี้ คือ เครือข่ายของซอมบี้ที่มักถูกใช้แพร่กระจายอีเมลสแปม และทำให้เกิดปัญหาปฏิเสธการให้บริการ DoS ผู้เป็นเจ้าของเครื่องที่เป็นซอมบี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักว่าเครื่องของตนถูกใช้แบบนี้ เพราะเจ้าของมีแนวโน้มว่าไม่รู้ตัว จึงเทียบเคียงได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้เป็นซอมบี้ การร่วมกันโจมตีจากหลายบอตเน็ตก็เหมือนกันร่วมมือกันของฝูงชนในการจู่โจมเป้าหมาย
Botnets of zombie computers are often used to spread e-mail spam and launch denial-of-service attacks. Most owners of zombie computers are unaware that their system is being used in this way. Because the owner tends to be unaware, these computers are metaphorically(เทียบเคียง) compared to zombies. A coordinated DDoS attack by multiple botnet machines also resembles a zombie horde(ฝูง) attack.

http://thainame.net/edu/?p=4173
https://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_%28computer_science%29

C

:
ซีไอโอ (CIO = Chief Information Officer) คือ หัวหน้าฝ่ายบริหารสารสนเทศขององค์กร ได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด (CEO = Chief Executive Officer) ให้เป็นผู้กำหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ และควบคุมงานด้านสารสนเทศทั้งหมด จึงต้องมีความรู้อย่างน้อย 4 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้นำ ด้านการวางแผน  ด้านบริหารงาน และด้านการจัดการทรัพยากร
Keyword(s):
:

การอ้างอิง (Citation) คือ การเขียนการอ้างอิงอย่างเป็นมาตรฐาน ซึ่งมีมาตรฐานการเขียนอยู่หลายรูปแบบ เช่น (NIMH, 2007) ตาม APA Style

มีรายละเอียดที่ http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa

สไตล์อื่น ๆ เช่น chicago, GB7714, GOST, ISO690, MLA, SIST02, Turabian
http://www.fgcu.edu/support/office2007/word/references.asp

Keyword(s):
:

ซีเอ็มดี (Cmd) คือ คำสั่งที่ใช้เปิด Windows Command interpreter สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ผ่าน text mode พัฒนาต่อจาก command.exe ที่เป็น ms-dos command interpreter

ตำแหน่งของโปรแกรม
%windir%/system32/cmd.exe

สำหรับแสดงพารามิเตอร์ของ cmd
DOS> cmd /?

:
การรวบรวม (Collection) ในโปรแกรม WindowsMovie Maker คือ การแสดงรายการสื่อมัลติมีเดียที่นำเข้าโปรแกรม (Import) และสามารถนำไปใช้ในการตัดต่อคลิ๊ปได้ สิ่งที่พบในคอลเลคชั่นอาจประกอบด้วยภาพ เสียง หรือคลิ๊ปวีดีโอ แต่คำว่า Collection ไม่พบในโปรแกรม Windows Live Movie Maker ใน Windows 7 แล้ว
Keyword(s):
:

คอมมานด์ (Command) คือ คำสั่งที่ใช้เปิด ms-dos command interpreter สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ผ่าน text mode

ตำแหน่งของโปรแกรม
%windir%/system32/command.com

สำหรับแสดงพารามิเตอร์ของ command
DOS> command /?

:
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง เครื่องคำนวณ มีภาษาไทยว่า คณิตกรณ์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการคำนวณ หรือประมวลผลตามคำสั่ง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU = Central Processing Unit) หน่วยความจำ (Memory Unit) หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input Unit) หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage)
Keyword(s):
:

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Data) คือ ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

http://www.thaiall.com/article/law.htm

Keyword(s):
computer_parts.jpg
:

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) คือ อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

http://www.thaiall.com/article/law.htm

Keyword(s):

D

:

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบ (Raw Data) เป็นข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ มีความถูกต้อง (Validity) น่าเชื่อถือ (Reliability) อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ สัญลักษณ์ เสียง รูปภาพ หรือวิดีโอ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล

ลักษณะของข้อมูล
- ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)

แหล่งที่มาของข้อมูล
- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล (process) จะถูกเรียกว่า สารสนเทศ (information)

:

ระบบฐานข้อมูล (database system) คือ การรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน (integrate) มีการจัดกลุ่มข้อมูลเก็บอยู่ในรูปตาราง (grouping) เชื่อมโยงตารางทั้งหมดเข้าด้วยกัน (share) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล (non redundancy)

ซอฟท์แวร์ที่นิยมใช้จัดการระบบฐานข้อมูล
- oracle
- mysql
- microsoft sql server

Keyword(s):
:

ดีบัก (Debug) คือ โปรแกรมสำหรับทดสอบ และแก้ไข สามารถใช้แก้ไขปัญหาพื้นฐานในดอส (DOS = Disk Operation System) เป็นคำสั่งภายนอก (External Command) ของดอส (DOS) สามารถใช้แก้ไขเนื้อหาในแฟ้ม ใช้เขียนและประมวลผลภาษาแอสเซมบลี้ขั้นพื้นฐานได้ เคยเป็นที่นิยมในกลุ่มนักพัฒนายุคดอส ปัจจุบันสามารถเรียกใช้ได้ผ่าน CMD หรือ Command

ตัวอย่างการเขียน และประมวลผลภาษาแอสเซมบลี้พื้นฐาน
C:\>debug
-a
106F:0100 mov ah,02
106F:0102 mov dl,41
106F:0104 int 21
106F:0106 int 20
106F:0108
-g
A
Program terminated normally
- n x.com
- rcx
: 8
- w
- q
C:\>x
A
C:\>

http://www.thaiall.com/assembly/debugcmd.htm

:
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS = Decision Support System) 
หมายถึง ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีเพื่อช่วยการตัดสินใจ และวางแผน เป็นการนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งรายงานมีทั้งแบบเป็นโครงสร้างตายตัว และไม่ตายตัว สารสนเทศจะเป็นรายงานการวิเคราะห์ หรือการพยากร เช่น ยอดขายรายไตรมาส หรือสรุปผลขายเปรียบเทียบแต่ละสาขา หรือรายงานการพยากรยอดขาย
Keyword(s):

E

:
Education is the act or process of imparting (การให้ การส่ง การเล่าเรื่อง) or acquiring general knowledge,
developing the powers of reasoning and judgment, and
generally of preparing oneself or others intellectually for mature life.
---
พฤติกรรมทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน (โดย Bloom)
1. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับ ความรู้ ความคิด (วัดด้านสมอง)
Cognitive: mental skills (Knowledge)
2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย
ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด (วัดด้านจิตใจ)
Affective: growth in feelings or emotional areas (Attitude)
3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อ และประสาทสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (วัดด้านการปฏิบัติ)
Psychomotor: manual or physical skills (Skills)
---
Development of Students’ Learning Outcome
Expected outcome on students’ skill and knowledge
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics)
2. ด้านความรู้ (Knowledge development)
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Intellectual development)
4. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal relationship and responsibility)
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematical analytical thinking, communication skills, and information technology skills)

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html
http://dictionary.reference.com/browse/education
http://www.thaiall.com/learningmedia/
http://www.thaiall.com/tqf/

Keyword(s):
:

นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง เทคนิคที่ช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลา

ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Multimedia ) และอินเทอร์เน็ต (Internet)

Keyword(s):
:

วิชวลเอฟเฟกต์ (Effect) ในโปรแกรม windows movie maker คือ การเปลี่ยนลักษณะที่เป็นอยู่ของวิดีโอ หรือรูปถ่ายให้ดูแปลกน่าสนใจกว่าเดิม อาทิ เปลี่ยนเป็นภาพขาวดำ ภาพสั่นไหว หรือเพิ่มลายวงกลมด้านข้าง

Keyword(s):
:
อ้างอิงท้ายเรื่อง คือ การแสดงแหล่งอ้างอิง หรือการอธิบายความหมายเพิ่มเติมท้ายเอกสาร จะรวมการขยายความทั้งหมดไว้ที่ท้ายเอกสารเ็ป็นที่เดียวกัน ปัจจุบันเริ่มมีนักเขียนใช้ endnote ในแต่ละบท เพื่อแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
Keyword(s):
:
ระบบสนับสนุนการบริหาร (ESS = Executive Support System) 
หมายถึง ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มีเพื่อช่วยประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตอบการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ซึ่งจะสนใจเฉพาะสารสนเทศที่สำคัญ และเป็นสารสนเทศที่ไม่มีโครงสร้างตายตัว แล้วเชื่อมโยงสารสนเทศกับภายนอก เช่น ผลการเปรียบเทียบยอดกับคู่แข่ง ข่าวภัยพิบัติที่อาจทำให้ต้องปรับนโยบายการผลิต แนวโน้มภาษีที่จะกลายเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามต่อกลยุทธ์ขององค์กร
Keyword(s):

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL